Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego e-urny.pl

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są̨ całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są̨ przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę̨. Odmowa wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy. Podawanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koloretto Ewa Rzeźnicka z siedzibą
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Jana Kilińskiego 6. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email biuro@e-urny.pl , telefonicznie pod numerem +48 607-58-14-15 lub pisemnie na adres Administratora.

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient proszony jest przez administratora danych osobowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym w szczególności:

 • imienia i nazwiska/ nazwa firmy – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
 • pełnego adresu korespondencyjnego – niezbędny do zaadresowania przesyłki
 • numeru telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
 • adresu poczty elektronicznej (email) – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu Internetowego
 • danych do faktury: należy podać dane Klienta/Firmy niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży /dane klienta/Firmy, adres, NIP/
 • W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, Państwa wszelkie dane podane po przejściu na stronę̨ operatora płatności pozostają̨ zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są̨ w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep lub Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie Sklepu zakresie – do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Państwem umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie również̇ możliwość́ zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.
 • W przypadku dokonywania zwrotów będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, niezbędne do zarzadzania prośbą̨ o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę̨ prawną takiego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie zwrotu towaru stanowić́ będzie art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨).

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)̨
 • dochodzenia roszczeń́ z tytułu zawartej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
 • obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy; rozpatrywanie reklamacji, obsługa wniosków, skarg i zapytań kierowanych przez Klientów do Sklepu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • archiwizacji księgowej i podatkowej – archiwizowanie przez Sklep danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych

Administrator danych oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe Klientów nie zostaną przez niego sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych i z zastrzeżeniem ust.6. W przetwarzaniu Danych Osobowych
w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy:

 1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień
 2. podmioty prowadzące na naszą rzecz obsługę̨ księgową i kadrowo-płacową
 3. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych
 4. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym,
 5. dostawcy usług prawnych i doradczych

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są̨ używane tylko do świadczenia Klientom naszych usług. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep Internetowy danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych
w poufności.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć –co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG –Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pan/Pani także poinformowany o planowanym transferze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia danych osobowych(w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy),tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy przesyłać pod adres e-mail: biuro@e-urny.pl